PLATINUM

ปะการังโต๊ะ : 4 รายการ

ปะการังสมอง : 5 รายการ

ปะการังสมอง (แยก 4 ชิ้น) : 3 รายการ

ฟองน้ำครก : 5 รายการ

ฟองน้ำทะเล (1) : 9 รายการ

ฟองน้ำทะเล (2) : 9 รายการ