แจ้งการโอนเงิน

โครงการรักษ์ทะเลขอขอบคุณ ชื่อนิติบุคคล ที่ร่วมสนับสนุนโครงการ
เป็นจำนวนเงิน 0 บาท

หมายเลขลำดับการบริจาค:

หมายเหตุ
1) บุคคลธรรมดาไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินในการบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้
2) สำหรับนิติบุคคล การนำใบเสร็จรับเงินในการบริจาคไปลดหย่อนภาษีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรมสรรพากร

แบบฟอร์มการแจ้งโอนเงิน